ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ МАРКЕРИ ВПЛИВУ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИХ СУБКОДІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ

О. В. Щербак

Анотація


У статті висвітлено сутність поняття «інтерперсональний субкод» із позиції новітньої лінгвосеміотики, визначено його структуру та з’ясовано роль і місце в комунікативному просторі телереклами, насамперед комерційної. Встановлено й сис-тематизовано лексико-семантичні маркери репрезентації інтерперсональних субкодів в українській комерційній телерекламі та визначено їхній впливовий потенціал.

Ключові слова


комерційна реклама; сугестивна лінгвістика; лінгвосеміотика; вплив; інтерперсональний субкод; лексико-семантичні маркери

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдеенко И. А. Структура и суггестивные свойства вербальных составляющих рекламного текста : дис. … канд. филол. н. : 10.02.19 / Иван Анатольевич Авдеенко ; Комсомольский-на-Амуре гос. пед. ун-т. – Комсомольск-на-Амуре, 2001. – 168 с.

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс] / Режим доступу : sum.in.ua ; Назва з екрана.

Арешенкова О. Ю. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : автореф. дис. … канд. філол. н. : 10.02.01 / Олександра Юріївна Арешенкова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро-петровськ, 2016. – 21 с.

Барт Р. S / Z: / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат ; под ред. Г. К. Косикова / Р. Барт. – 3-е изд.– М. : Академический Проект, 2009. – 373 с. – (Философские технологии).

Горячев А. А. Моделирование речевого воздействия в рекламной коммуникации : дис. … канд. филол. н. : 10.02.19 / Алексей Александрович Горячев ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2010. – 299 с.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : [монографія] / Тетяна Юріївна Ковалевська. – Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.

Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : Підручних для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 368 с. (Альма-матер).

Мощева С. В. Способы достижения экспрессивности в рекламном тексте: языковые и неязыковые выразительные средства : [учеб. пособие] / Светлана Васильевна Мощева ; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. – 108 с.

Петрушова Н. Код у структурі комунікативного акту / Н. Петрушова // Філологічні науки. – 2015. – № 9. – С. 78–84.

Різун В. Методи дослідження ефективності реклами / В. Різун, Ю. Шмига, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналістика. – 2013. – № 20. – С. 38–42.

Семиотика : [пособие для студентов] / Автор-составитель Скрипник К. Д. – Ростов-на-Дону : РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. – 127 с.

Словник українського сленгу [Електронний ресурс] / Словопедія. – Режим доступу : slovopedia.org.ua/ ; Назва з екрана.

Степанов В. Н. Семиотические коды в рекламном тексте [Электронный ресурс] / В. Н. Степанов // Режим доступа : www.culturalnet.ru/main/getfile/1813 ; Название с экрана. – С. 92–100.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 223 с.