СУБ’ЄКТ ОЦІНКИ ЯК СКЛАДНИК ОБРАЗУ СВЯТА В РАДЯНСЬКІЙ І СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

Ю. В. Ткаченко

Анотація


Стаття присвячена розглядові однієї зі складових мовної оцінки – її суб’єкта в текстах, написаних і опублікованих до свят Восьме березня та Перше травня, які в радянський час були одними з найголовніших, а в сучасній Україні часто сприймаються як недоречні. Досліджено три типи суб’єктів оцінки: 1) мовець одночасно є суб’єктом оцінки; 2) мовець і суб’єкт оцінки стоять на протилежних дискурсивних позиціях; 3) у межах одного фрагмента наявні декілька суб’єктів оцінки, що належать до різних за спряму-ванням дискурсів. Дослідження виконане на матеріалі публіцистичних текстів радянсь-кого (тоталітарного) і сучасного (демократичного) зразка. Показано, як використання того чи того типу суб’єкта оцінки впливає на сприйняття тексту

Ключові слова


мова публіцистики; прагматика; оцінка; суб’єкт; дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.

Ивин А. А. Основания логики оценок / А. А. Ивин. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 230 с.

Микитів Г. Експлікація образу автора в сучасному медіатексті / Галина Микитів, Леся Савчин // Стиль і текст: [зб. наук. ст.]. – Вип. 7. − К. : Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. − С. 56 – 61.

Arutyunova N. D. Tipyі yazyikovyih znacheniy: Otsenka. Sobyitie. Fakt / N. D. Arutyunova. – M. : Nauka, 1988. – 341 s.

Ivin A. A. Osnovaniya logiki otsenok / A. A. Ivin. – M. : Izd-vo Mosk. un-ta, 1970. – 230 s.

Mykytiv H. Eksplikatsiia obrazu avtora v suchasnomu mediateksti / Halyna Mykytiv, Lesia Savchyn // Styl i tekst: [zb. nauk. st.]. – Vyp. 7. − K. : Instytut zhurnalistyky KNU im. T. Shevchenka, 2006. − S. 56–61.