ПОНЯТТЯ ЦІННОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ Й ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТАХ

Я. О. Саламатіна

Анотація


Стаття присвячена огляду основних підходів до тлумачення поняття цінності у соціально-гуманітарних науках, таких як філософія, психологія й лінгвістика. Визначено диференційні риси між цим поняттям і суміжною категорією оцінки. Виявлено сутність цінності, що полягає у значущості об’єкта для суб’єкта і виокремлено основні компоненти оцінки як умови для формування цінності. Встановлено, що реалізації ціннісного аспекту у мові сприяє наявність оцінного компоненту у структурі значення мовних одиниць і запропоновано розглядати паремії у якості мовних одиниць з найвищим оцінним змістом.

Ключові слова


оцінка; цінність; оцінне значення

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка : [учебное пособие]. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 283 с.

Алефиренко Н. Ф. Фразеология и паремиология : [учебное пособие] / Николай Фёдорович Алефиренко, Наталия Николаевна Семененко. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 344 с.

Бучило Н. Ф. Философия : [учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений] / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 447 с.

Виноградов С. Н. К лингвистическому пониманию ценности // Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородского ун-та, 2007.  С. 93–97.

Гайдукова Т. М. Аксиологический аспект цветообозначений человека и частей его тела / Тамара Михайловна Гайдукова // Вестник Чувашского университета.  2007.  № 4.  С. 128–132.

Гибатова Г. Ф. Аксиология в языке / Гульнара Франгилевна Гибатова // Вестник Оренбургского государственного университета.  2011.  № 2(121).  С. 127–132

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних орієнтирів етнічної спільності / І. О. Голубовська // Мовознавство. – 2004. – № 2–3. – С. 66–73.

Держко І. Метафізичні функції цінностей в парадигмі соціокультурного життя / І. Держко // Гілея.  2014.  Вип. 88 (№ 9).  С. 237–241

Еникеев М. И. Энцикопедия. Общая и социальная психология / Еникеев Марат Исхакович.  М. : «Издательство ПРИОР», 2002. – 560 с.

Лебедева Н. М. Ценностно-мотивационная структура личности в русской культуре // Психологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 26–36

Причепій Є. М. Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

Романюк Л. В. З історії дослідження цінностей: аналіз цінностей особистості / Л. В. Романюк // Проблеми сучасної психології. – 2011. Випуск 13. – С. 333–344.

Социальная философия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.socfil.narod.ru/glava_9.htm.

Стернин И. А. Коммуникативное поведение в составе национальной культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 97–112.

Токарев Г. В. Лингвокультурология: учебное пособие / Григорий Валериевич Токарев.  Тула : Изд-во Тульского пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2009.  135 с

Філософський словник соціальних термінів. Видання 3, доповнене / [за заг. ред. В. П. Андрущенка].  Х. : «Р. П. Ф.», 2005.  672 с.

Філософський енциклопедичний словник / [за заг. ред. В. І. Шинкарука].  Київ : Абрис, 2002.  744 с.

Shalom H. Schwarz. A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work // Applied Psychology: an International Review, 1999, Vol. 48, Issue 1, p. 24–25