МОРФОНЕМА І МОРФОНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

С. С. Пономаренко

Анотація


У цій студії проаналізовано поняття морфонеми в лінгвістичних дослідженнях ХХ ст. та подано її розгорнуту дефініцію, розглянуто основні особливості морфонологічних явищ, що супроводжують процес лексичної деривації, описано типові для української мови морфонологічні процеси – альтернацію, інтерфіксацію, інтерференцію, усічення, зміну акцентуації; визначено відмінності між альтернацією та інтерфіксацією, інтер-ференцією морфем і гаплологією; доведено, що словотвірне переміщення наголосу не є однаковим для тотожних словотвірних типів, крім того, словотвірна рухомість наголосу не збігається зі словозмінною (формотвірною) рухомістю

Ключові слова


морфонема; морфонологія; альтернація; інтерфіксація; інтерфере-нція; усічення; зміна акцентуації

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакарюк Л. О. Український словотвір у термінах : [словник-довідник] / Л. О. Вакарюк, С. Є. Панцьо. – Тернопіль : Джура, 2007. – 260 с.

Винницький В. М. Українська акцентна система: становлення, розвиток : [монографія] / В. М. Винницький. – Львів : Бібльос, 2002. – 578 с.

Винницький В. М. Про акцентуаційний спосіб словотворення / В. М. Винницький // Мовознавство, 2007. – № 3. – С. 12–22.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : [навчальний посібник] / В. О. Горпинич. – К. : Вища школа, 1999. – 207 с.

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование : [учебное пособие] / Е. А. Земская. – М. : Просвещение, 1973. – 304 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.

Современный русский язык : [учебник] / В. А. Белошапкова, Е. А. Земская, И. Г. Милославский, М. В. Панов ; Под ред. проф. В. А. Белошапковой. – М. : Высшая школа, 1981. – 560 с.

Сучасна українська літературна мова: У 5-ти т. : [монографія] / За ред. акад. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1969. – Т. 1. – Фонетика – 436 с.

Тихонов А. Н. Современный русский язык: Морфемика. Словообразование. Морфология : [учебник] / А. Н. Тихонов. – М. : Цитадель-трейд, 2002. – 464 с.

Українська мова : Енциклопедія / Ред. кол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии : [монография] / В.

Г. Чурганова. – М. : Наука, 1973. – 239 с.

Языкознание : Большой энциклопедический словарь / Ред. колл.: В. Н. Ярцева (гл. ред.), Н. Д. Арутюнова, В. А. Вино-градов и др. – 2-е изд. – М. : Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998. – 685 с.