ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТІВ 30-х рр. ХХ ст. НА ПРОЦЕДУРУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

О. В. Піскунов

Анотація


У роботі розглянуто сучасні лінгвістичні праці, які дають уявлення про методику реконструкції і моделювання мовної історії. Досліджено особливості лінгвістичної реконструкції в працях українських вчених 30 – рр. ХХ ст. Поряд з теорією «родовідного дерева», яка пояснювала походження мов індоєвропейської сім’ї шляхом поступового діалектного дроблення прамови та була представлена у вигляді схеми, що нагадувала гіллясте дерево, існувала і «хвильова» модель Й. Шмідта, яка ілюструвала ідею поступовості переходів від одних мовних груп до інших та багатосторонність їх взаємозв’язків. Певним внеском у мовознавчі дослідження стали твердження українських учених про методи дослідження історії мовних явищ і таке трактування методу певною мірою перекликається з поглядами представників Московської школи.

Ключові слова


лінгвістична реконструкція; модель; теорія «родовідного дерева»; «хвильова» теорія; прамова

Повний текст:

PDF

Посилання


Бузук П. А. Очерки по психологии языка / П. А. Бузук. – Одесса, 1918. – 140 с.

Бузук П. А. Основные вопросы языкознания / П. А. Бузук. – 2-е изд. – М., 1924. – 218 с.

Бузук П. О. Нарис історії української мови. Вступ. Фонетика і морфологія, з додатком історичної хрестоматії / П. О. Бузук. – К., 1927. – 98 с.

Бузук П. О. Взаємовідносини між українською та білоруською

мовами (методологічний нарис) / П. О. Бузук // Записки історико-філологічного відділу Української Академії Наук. – 1926. – Кн. VІІ–VІІІ. – С. 421–426.

Булаховский Л. А. Исторический комментарий к литературному русскому языку / Л. А. Булаховский. – 2-е изд. – К., 1939. – С. 6, 56.

Ганцов В. М. [Рец.:] П. О. Бузук. Коротка історія української мови. 1. Вступ і звучання. Видання етнолого-діалектичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – Одеса, 1924 / В. М. Ганцов // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. – 1925. – Кн. V. – С. 252–267.

Глинский Б. А. Моделирование как метод научного познания: гносеологический аспект / Глинский Б. А., Грязнов Б. С., Дынин Б. С., Никитин Е. П. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1965. – 248 с.

Глієчук Н. М Мовознавчі погляди Олени Курило – автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук – 10.02.03 українська мова – Львівський державний університет ім. І. Я. Франка – спеціалізована вчена рада К068.26.14. – Львів, 1994. – 20 с.

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / Глущенко В. А. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні / відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. – 222 с.

Голуб О. М. Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Грунський М. К. Основи та проблеми сучасної лінгвістики / Микола Грунський // Записки історико-філологічного відділу Української Академії наук. – 1929. – Кн. ХХІІІ. – С. 1–18.

Климов Г. А. Методика лингвогенетических исследований (Введение) / Г. А. Климов // Общее языкознание : методы лингвистических исследований / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1973. – С. 9–33.

Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східнослов’янськими мовами / Пантелеймон Ковалів // Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 226–250.

Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася / Агатангел Кримський // О. Шахматов, А. Кримський. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ–ХVІІІ вв. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – С. 87–128.

Курило О. Б. До питання про умови розвитку дисимілятивного акання / Курило О. Б. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів на Чернігівщині / Курило О. Б. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – К., 1924. – Кн. 21. – С. 111.

Мосенкіс Ю. Л. Українська мова у євразійському просторі: Трипільська генеза милозвучності та віддалені родинні зв’язки / Мосенкіс Ю. Л. – К. : Видавничий дім А + С, 2006. – 224 с.

Німчинов К. Український язик у минулому і тепер / К. Німчинов. –

-е вид. – К. : Державне вид-во України, 1926. – 90 с.

Овчаренко В. М. Теорія «родовідного дерева» та «хвильова» теорія в українському мовознавстві (ХІХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / В. М. Овчаренко. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Огієнко І. Історія української літературної мови / Іван Огієнко // Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 137–160.

Поржезинский В. К. Важнейшие моменты в истории

сравнительного языковедения. (Пробная лекция, прочитанная в Моск. ун-те в окт. 1895 г.). – Варшава, 1897. – 26 с.

Романович Е. М., Юревич Е. К. П. А. Бузук / Романович Евгения Михайловна, Юревич Елена Казимировна. – Мінск : Выдавецтва «Навука і техніка», 1969. – 104 c.

Серебренников Б. А. Методы лингвогеографических исследований / Б. А. Серебренников // Общее языкознание. Методы лингвистических исследований / ред. Б. А. Серебренников. – С. 120–167.

Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення / С. Смаль-Стоцький // Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 48–119.

Становішча беларускай мовы сярод іншых славянскіх моваў // Працы Акадэм. канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі (14–21 лістапада 1926 г.). – Менск, 1927. – С. 75–114.

Сулима М. Ф. З історії української мови / М. Ф. Сулима. – Харків, 1927. – С. 3–23.

Тимченко Є. Слов’янська одність і становище української мови в

слов’янській родині / Євген Тимченко // Історія української мови : хрестоматія / упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 38–48.

Тищенко К. А. Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Донецький національний університет / Тищенко Катерина Анатоліївна. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение: Общий курс // Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды: В 2-х т. – М. : Учпедгиз, 1956. – Т. 1. – С. 21–197.

Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка:

Исторический процесс образования русских племен и наречий. – Пг., 1916. – Ч. 1. – 146, ІІІ с.