СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ СТРУКТУР

Л. С. Островська

Анотація


У статті розглядаються структурно-семантичні особливості парцельованих одиниць у писемній формі інформаційного стилю, окреслюються перспективи дослідження парцельованих конструкцій

Ключові слова


парцельована конструкція; парцелят; парцельована предикативна частина; парцельований член речення

Повний текст:

PDF

Посилання


Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис : [монографія]. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Конопленко Н. Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці // Вісник Львівського ун-ту. – Серія Філологія. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – Львів, 2004. – С. 330–336.

Конюхова Л. І. Явище парцеляції в мові сучасних засобів масової комунікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. І. Конюхова; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 1999. – 17 с.

Копнина Г. А. Парцелляция // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной ; члены редколлегии: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта: Наука, 2006. – С. 279–282.

Марич С. М. Структурні і смислові особливості парцельованих речень // Українське мовознавство: Республіканський міжвідомчий збірник. – Випуск 15. – К., 1988. – С. 75–78.

Плющ Н. П. Парцеляція як засіб експресивного синтаксису // Укр. мова і літ. в школі. – 1981. – № 1. – С. 68–71.

Сковородников А.П. О классификации парцеллированных предложений в современном русском литературном языке // Филологические науки. – 1978. – № 2. – С. 58.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови. – Запоріжжя, 2002. – 351 с.