АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ/ІМЕННИКИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИЗАЦІЄЮ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЗЛО, ГРІХ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Л. С. Ніколаєнко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах. Зіставлено аксіологічно марковані композитні прикметники/ іменники з негативною семантизацією морально-етичних концептів ЗЛО, ГРІХ відповідно до їх семантичних особливостей у порівнюваних мовах. Встановлено спільну й відмінну мотивацію оцінного значення у внутрішній і зовнішній формах англійських і українських аксіологічно маркованих композитних прикметників/іменників.

Ключові слова


аксіологічно марковані композитні номінації; негативна семантика; семантична структура; мотивація; внутрішня/зовнішня форма

Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко В. В. Лексика аксіологічної оцінки як засіб інтенсифікації / В. В. Акуленко // Проблеми зіставної семантики : мат-ли Всеукраїнської наук. конф., 28–30 вересня 1995 р. – К. : КГПИИЯ, 1995. – С. 58–59.

Англо-український словник / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк ; [під заг. керівн. Є. І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с.

Антонченко Т. М. Основні тенденції аксіологічних змін у семантичній структурі американізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Т. М. Антонченко. – К., 2000. – 18 с.

Арутюнова Н. Д. Истина. Добро. Красота: Взаимодействие концептов / Арутюнова Н. Д. // Логический анализ языка. Языки эстетики: Концептуальные поля прекрасного и безобразного. – М. : Индрик, 2004. – С. 5–29.

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Нина Давыдовна Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.

Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. / Томас Гоббс. – [пер. с англ. А. Гутермана] – М. : Мысль, 1964. – Т. 2. – 748 с. (Редакция, вступительная статья и примечания Е. М. Вейцмана).

Гончарова Т. В. Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові: дис. ... кандидата філол. наук : 10.02.04 / Гончарова Тетяна Володимирівна. – К., 2006. – 187 с.

Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии / Дионисий Ареопагит ; Изд. подгот. Г. М. Прохоровым; [Вступ. ст., с. VII–XXII, подгот. греч. текстов и рус. пер. Г. М. Прохорова]. – СПб. : Глаголъ, 1994. – 170 с.

Іваненко Н. В. Добро в англійській та українській мовних картинах світу / Надія Вікторівна Іваненко. – Кіровоград : КОД, 2008. – 199 с.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Тетяна Космеда. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 350 с.

Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в подсознании мира / Елена Самойловна Кубрякова. – М. : Языки славянских культур, 2004. – 560 с.

Микитюк І. М. Аксіологічні характеристики одиниць вторинної номінації (на матеріалі художнього тексту) / І. М. Микитюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. – Сер. Філологія. – 2014. – № 9. – С. 101–103.

Михальченко М. М. Внутрішньотекстова градація оцінки : комунікативно-прагматичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / М. М. Михальченко. – Донецьк, 2010. – 20 с.

Ніколаєнко Л. С. Аксіологічно марковані композитні дієслова з семантикою позитивного / негативного ставлення людини до власних і чужих дій,почуттів, станів в англійській і українській мовах / Л. С. Ніколаєнко // Zbior raportow naukowych «Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, teoria» (29.04.2015 – 30.04.2015). – Łódź : Wydawca Sp. Z. o. o. «Diamond trading tour», 2015. – Czesc 2. – C. 18–22.

Приходько А. Етнічний менталітет і концептуальні домінанти лінгвокультури / Анатолій Приходько // Наукові записки. – Вип. 75(4). – Серія «Філологічні науки» (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 11–16.

Тищенко О. В. Аксіологічно марковані номінації та стереотипи ритуальної поведінки в різномовному віддзеркаленні (на матеріалі української, польської та російської мов) / О. В. Тищенко // Проблеми зіставної семантики : зб. наук. статей. – Вип. 7. – 2005. – С. 42–47.

Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. Режим доступу до видання : http://eslovnyk.com/ %D0%B7%D0%BB%D0%BE.

Longman Dictionary Of Contemporary English [Текст] / Longman. – М. : рус.яз., 1992, т. 1. A–L. – 1229 c.

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary [Текст]. – Merriam-Webster Incorporated Springfield, Massachussets, USA, 2003. – 1555c.

The All Nations English Dictionary [Текст] / ed. M. G. Watkins, L.I. Watkins – All Nations, 1992. – 827 c.