ТЕКСТОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЛАСНИХ НАЗВ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

С. В. Насакіна

Анотація


У статті описано багатоплановість власних назв та розглянуто їх функціонування у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Мета статті – аналіз тексто-творчих потенцій онімів у рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Досліджен-ня виявило схожі риси в рекламних текстах на матеріалі української та болгарської мов. У статті представлена коротка характеристика онімів, рекламного тексту, онімного простору рекламних текстів. Представлена специфіка рекламного тексту. Визначено роль власних назв в рекламних текстах фармацевтичних препаратів. Доведено, що оніми є необхідними структурними елементами, додатковим джерелом виразності та сприяють розкриттю ідеї рекламного тексту. Виконуючи тексто-творчу функцію, власні назви виступають діючими елементами рекламного тексту фармацевтичних препаратів і служать для створення внутрішньотекстових зв’язків. Встановлено, що найчастіше в дослідженому матеріалі вживаються антропоніми, топоніми, ідеоніми, ергоніми й прагматоніми.

Ключові слова


текст; рекламний текст; власні назви; функціональний потенціал власних назв; фармацевтичні препарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Бучко Дмитро, Ткачова Наталія Словник української ономастичної термінології / [уклад. Бучко Д. Г., Ткачова Н. В.]. – Х. : Ранок-НТ, 2012. – 256 с. 302.

Грушевська Ю. А. Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 / Грушевська Юлія Андріївна. – Дніпропетровськ, 2005. – 232 с.

Зирка В. В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе : дис. … д-ра. филол. наук : 10.02.02 / Зирка Вера Васильевна; Днепропетровский национальный университет. – Днепропетровск, 2005. – 414 с.

Золя Э. Жертва рекламы и другие рассказы / Золя Э. – М. : Гослитиздат, 1958. – 192с.

Киричук Л. М. Прагмасемантичні особливості категорії оцінки в рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу «Time») : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. М. Киричук – К., 1999. – 19 с.

Кирпичева О. В. Ономастикон рекламного текста : дис. ... канд. филол. наук : 10.92.19 / Кирпичева Ольга Викторовна – Волгоград, 2009. – 222 с.

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изображения до прецендентности : дисс. …д-ра. филол. наук : 10.02.19 / Крюкова Ирина Васильевна. – Волгоград, 2004. – 360 с.

Нимчук В. В. Українська ономастична термінологія / Німчук В. В // Повідомлення Української ономастичної комісії. – 1966. – Вип. 1. – С. 24–43.

Охрименко В. І. Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Охрименко В. І. – Київ, 2002. – 21 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / [ответств. редакт. А. В. Суперанская]. – М. : Наука, 1978. – 199 с.

Попок Н. В. Линвостилистические характеристики рекламных текстов (на материале испанского языка) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.05 / Попок Н. В. – Минск, 1991. – 20 с.

Радзієвська Т. В. Текст як засіб комунікації : [монографія] / Радзієвська Т. В. – К. : АН України. Інститут української мови. 1993. – 194 с.

Сивак Ю. В. Політична реклама у французьких засобах масової інформації: прагмакомунікативний та жанровий аспекти : автореф. дис…канд. філол. наук : 10.02.05 / Сивак Ю. В. – К., 2002. – 20 с.

Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4-х т. / А. П. Загнітко. – Т. 2. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 350 с.

Учёнова В. В. Реклама: палитра жанров / [В. В Учёнова., С. А. Шомова, Т. Э. Гринберг, К. В. Конанныхин]. – М. : РИП-Холдинг, 2003. – 100с.

Blakeman R. The Bare Bones of Advertising Print Design / Blakeman R. – Rowman & Littlefield, 2005. – 184 p.

Crystal David The Cambridge Encyclopedia of The English Language / Crystal David. – Cambridge University Press, 2003. – 499 p.

Gardiner A. N. The Theory of Proper Names. A Controversial Essay / A. N. Gardiner – [2-nd edition]. – London : Oxford University Press, 1957. – 79 p.

Goldberg Shohamy E. Linguistic Landscape: Expanding the Scenary/ Goldberg Shohamy E., Gorter D. – Taylor & Francis, 2009. – 352 p.