ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Г. Я. Намачинська

Анотація


Мова – феномен культури, що відтворює ментальність народу, джерело енергети-чного коду кожного етносу. Мовна картини світу послідовно віддзеркалює світогляд людини, репрезентує світорозуміння, світобачення і світовідчуття кожного етносу. Жодну лінгвістичну проблему не можна розв’язати, якщо мовознавство не підніметься до розуміння мови як «діяльності духу». У процесі аналізу етнокультурної лексики найпослідовніше виявляється можливість побачити національно-культурну специфіку того чи того етносу. Важливе місце посідає така лексика в словнику В. Даля, який активно фіксує українізми, насамперед екзотизми. В українському мовознавстві словник В. Даля недостатньо досліджений в аспекті врахування донорської функції української мови, що внесла в російську мову чимало лексичних і фразеологічних одиниць унаслідок відповідної метисації, контактів. Своєрідність розглядуваного словника виявляється саме в репрезентації національно-культурної специфіки, національного компонента, що входить у структуру лексичного значення слова, відтворюючи відповідні конотації. Лексикограф послідовно доводить, що мова народу тісно пов’язана з його життям, відображає контакти із сусідніми народами та їхніми мовами, відповідно запозичуючи мовні одиниці, серед яких і українізми

Ключові слова


екзотизм; запозичення; словник В. Даля; національно-культурна специфіка; українізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Духовна синергетика рідної мови. Лінгвофілософські нариси : [монографія] / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 192 с. (Серія «Монограф»). – С. 57.

Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / В. фон Гумбальдт. – М. : Прогресс, 1985. – 481 с. – С. 80.

Гумбольд фон В. О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества / В. фон Гумбольдт // Избр. тр. по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984. – С. 37–300.

Даль В. И. Напутное слово / В. И. Даль // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. – М. : Русский язык, 1983. – С. ХХI.

Даль В. И. О русском словаре / В. И. Даль // Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М. : Русский язык, 1983. – Т. 1. – С. ХLII.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 тт. / В. Даль. – М. : Русский язык, 1978 : Т. 4. – С. 109, 148, 585.

Лихачев Д. С. Заметки о русском / Д. С. Лихачев. – М. : Сов. Россия, 1984. – С. 64.

Франко І. «Bel parlar gentil» / І. Франко // Франко І. : Зібр. творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1982. – Т. 37. – С. 5–20