ОНОМАСТИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О. А. Мороз

Анотація


На матеріалі українських та польських ономастичних фразеологізмів вивчено особливості національно-культурного світобачення, сформованого на базі уявлень про світ українців і поляків. Фразеологізми як одиниці мови акумулюють національно-образну семантику, відображають національні стереотипи життя, а фразеологізми з власними іменами ще більш національно значущі, за рахунок саме ономастичного компонента. Власні імена фіксуються в складі корінних і запозичених фразеологізмів української та польської мов. До складу корінних фразеологізмів уходять найбільш популярні для національної спільноти особові імена, прізвища, топоніми. Запозичені ономастичні фразео-логізми найбільш уніфіковані для всіх слов’янських мов, адже мають спільне джерело походження. У складі фразеологізмів власні імена набувають здатності розвивати додаткові значення, або конотації. Залежно від типу імені, вони пов’язані з різними характеристиками людини, місцевості. Найбільш частотні імена набувають так займен-никових конотацій

Ключові слова


ономастична фразеологія; власне ім’я; особове ім’я; прізвище; топонім; фразеологізація імені; конотації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабаева Л. В. Имена собственные в пословицах и поговорках / Л. В. Бабаева // Ономастика Поволжья. – Вып. 3. – Уфа, 1983. – С. 402 – 406.

Белицкая Е. Н. Узуальные параметры проприальных единиц с референтными созначениями (на материале русского и украинского языков) / Е. Н. Белицкая // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 5. – Донецьк : ДонДУ, 1999. – С. 205 – 211.

Івченко А. О. Етнічні стереотипи в українській фразеології / А. О. Івченко // Мовознавство : Третій Міжнар. конгрес україністів. Тези та повідомл. – Харків, 1996. – С. 204–207.

Кравчук А. М. Семантизація ономастичного компонента польських усталених зворотів / А. М. Кравчук // Славістичні студії. – Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 1997. – Т. 1: Матер. V-го Міжнар. славістичного колоквіуму (Львів, 14–16 травня 1996р.). – С. 54–56.

Ларін Б. О. Про народну фразеологію / Б. О. Ларін // Укр. мова в шк. – 1959. – № 5. – С. 30–36.

Маркитанов Ю. А. Ономастика, фразеология, поэтический текст / Ю. А. Маркитанов // Шоста респ. ономастична конф.: Тези доп. і повідомл. – Т. ІІ. – Одеса, 1990. – С. 60–70.

Мелерович А. М. Фразеологизмы в русской речи : [словарь] / / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко. – М. : Рус. словари, 1997. – 864 с.

Мокієнко В. М. Значення української пареміології для історико-етимологічного аналізу слов’янських прислів’їв та приказок / В. М. Мокієнко // Мовознавство.– 2000. – № 1. – С. 9–20.

Мокиенко В. М. В глубь поговорки / Валерий Михайлович Мокиенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 221 с.

Мокиенко В. М. О собственном имени в составе фразеологии / В. М. Мокиенко // Перспективы развития славянской ономастики. – М. : Наука, 1980. – С. 57–67.

Москаленко Н. А. Фразеологізми з антропонімами в українській мові / Н. А. Москаленко // Питання сучасної ономастики: Матер. IV Респ. ономастичної конф. (Одеса, 1-4 жовтня 1969р.). – К. : Наук. думка, 1976. – С. 166–170.

Отін Є. С. Конотативна ономастична лексика / Є. С. Отін // Мовознавство. – 1978. – № 6. – С. 46–52.

Отін Є. С. Що таке топоніміка (вступна лекція до спецкурсу з лінгвістичного краєзнавства) / Є. С. Отін // Структура і функції ономастичних одиниць: Зб. наук. пр. – Донецьк : ДонДУ, 1992. – С. 4–23.

Отин Е. С. Экспрессивно-стилистические особенности ономастической лексики в восточнославянских языках / Е. С. Отин // Проблемы сопоставительной лингвистики восточнославянских языков. – К. : Наук. думка, 1981. – С. 132–144.

Суперанская А.В. Что такое топонимика? / Александра Васильевна Суперанская. – М. : Наука, 1985. – 177 с.