СИСТЕМА РЕМАРОК У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ СЛОВНИКУ ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА

О. М. Лось

Анотація


У статті зосереджено увагу на системі ремарок російсько-українського академічного словника, зокрема на їхньому складі та застосуванні. Описано підходи до застосування ремарок у російсько-українських словниках першої половини ХХ ст. Зроблено спробу класифікації ремарок російсько-українського академічного словника. Осмислено практику маркування слів у досліджуваній праці

Ключові слова


українська мова; ремарки; академічний словник

Повний текст:

PDF

Посилання


Бибик С. П. Стилістична ремарка – дозвіл чи заборона? / С. П. Бибик // Культура слова. – 2000. – Вип. 55–56. – С. 52–59.

Бурячок А. А. Функціонально-стильова оцінка слів у словнику української мови / А. А. Бурячок // Лексикологія та лексикографія. – К., 1969. – С. 78–95

Демська О. Вступ до лексикографії: навчальний посібник / О. М. Демська; Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2010. – 268 с.

Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років [Текст] / АН УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; відп. ред. І. К. Білодід. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 310 с.

Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография / В. В. Дубичинский. – Вена ; Харьков, 1998. – 156 c. – Библиогр.: С. 137–150 – рус.

Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – К. : Вища школа, 1972. – Ч. 1. – 406 с.

Зайцева О. В. Історія формування системи ремарок у словниках української мови / О. В. Зайцева // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Філологія. Мовознавство. – 2012. – Т. 195, Вип. 183. – С. 36–39.

Зайцева О. В. Ремарка як лексикографічна категорія / О. В. Зайцева // Актуальні питання гуманітарних наук: між-вузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014 – С. 167–173.

Ізюмов О. Російсько-український словник / О. Ізюмов. – К. : Книгоспілка, 1926. – 660 с.

Курс історії української літературної мови / За ред. І. К. Білодіда. – Т. 1. – К., 1958; Т. 2. – К., 1961.

Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії /А. А. Москаленко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 161, [1] с.

На мовознавчому фронті редаґують: Г. Ткаченко (відповідальний редактор) та О. Курило ; Науково-дослідний інститут мовознавства при Всеукраїнській академії наук. – Київ : Радянська школа, 1931.

Тараненко О. О. Новий словник української мови: концепція і принципи укладення словника / О. О. Тараненко. – Київ [та ін.] : НАН України. Ін-т укр. мови, 1996. – 170 с.

Російсько-український словник : [в 2 т.] / С. Іваницький, Ф. Шумлянський. – Вінниця : Відділ Народної освіти Подільської Народної управи, 1918. – 2 т.

Російсько-український словник / [відп. ред. П. Мустяца] ; Академія наук УРСР, Інститут мовознавства. – Київ : Вид-во Академії наук УРCР, 1937. – 890 с.

Російсько-український словник / гол. ред. А. Е. Кримський [та ін.]; Українська академія наук, Комісія для складання словника української живої мови. – Київ : Червоний шлях, 1924.

Російсько-український словник /за ред. В. В. Жайворонка. – К. : Абрис, 2003. – 1401 с.

Русско-украинский словарь: 80 000 слов / гл. ред. М. Я. Калинович ; ред. Л. А. Булаховский, М. Ф. Рыльский. – Москва : Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1948. – 799 с.