ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ВЗАЄМОВПЛИВ ТА ПРАГМАТИКА

Т. А. Космеда, Л. І. Соболь

Анотація


У статті порушується проблема розвитку лінгвографії, досліджено питання, пов’язані з функціонуванням знаків «кирилиці» й «латиниці» в сучасному мовному прос-торі, йдеться про їхню взаємодію та взаємовплив, вивчаються причини цього процесу, його наслідки, мовні тенденції, що з ним пов’язані. Окреслюється проблематика «азбучних» війн, що тривають упродовж кількох століть. Наголошується, що графічні знаки виконують функцію мовного символу, який має велике значення для ідеологічного, емоційного і морально-патріотичного впливу на носіїв мови. Крім того, графічні знаки можуть моделювати, породжувати систему прагматичних смислів. Це знаки відповідної лінгвокультури, що виражають «дух» кожної мови, адже «форма» – опозитивний корелят до «змісту». У сучасному мовному просторі України спостерігаємо актуалізацію варіантів «української латинки», вибір яких продовжується

Ключові слова


«азбучні» війни; графічна система; «дух» мови; кирилиця; латиниця; лінгвографія; лінгвокультура; мовний символ; «українська латиниця»; прагматичний смисл

Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька О. В. Графічна форма постмодерністського художнього тексту крізь призму графічної лінгвістики / О. В. Білецька // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 60. – С. 17–22.

Білецька О. В. Становлення графічної лінгвістики як комплексної науки : аналітичний огляд / О. В. Білецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск XIX. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 18–28.

Булаховський Л. А. Лінгвографія / Леонід Арсенович Булаховський // Булаховський Л. А. Вибрані праці : в 5 томах : Загальне мовознавство. – Т. 1. / Леонід Арсенович Булаховський. – Київ : Наукова думка. – С. 90.

Булаховський Л. А. Соціальні моменти розвитку графіки / Леонід Арсенович Булаховський // Булаховський Л. А. Вибрані праці : в 5 томах : Загальне мовознавство. – Т. 1 / Леонід Арсенович Булаховський. – Київ : Наукова думка. – С. 242.

Гей О. Українська латинкова бібліотечка [Електронний ресурс] / В. А. Шнирельман. – Режим доступу : http://latynka. tak.today/ukrajinska-latynkova-bibliotecka//

Дмитрів О. Українська латинка: неминучість чи утопія? [Електронний ресурс] / О. Дмитрів. – Режим доступу : http://vkrajina.com/ua/movni-pytannya/154-ukrainska-latynka-utopiia-chy-nemynuchist.html/

Донец П. Основы общей теории межкультурной коммуникации :

научный статус, понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики : [монографія] / П. Донец. – Харьков : Основа, 2001. – 386 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів / О. Забужко. – Київ : Факт, 2010. – 832 с.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки : [монографія] / Т. Космеда. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 350 с.

Костирко В. Національні символи Галичини [Електронний ресурс] / В. Костирко. – Режим доступу : http://www.ji. lviv.ua/n23texts/kostyrko-lat1.htm.

Магдиш І. Латинки боятися – у світ не ходити [Електронний ресурс] / І. Магдиш. – Режим доступу : http://latynka. tak.today/latynky-bojatysia-u-svit-ne-xodyty/

Макарук Л. Л. Графічна лінгвістика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Л. Макарук // Іноземна філологія : укр. наук. зб. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Світ, 2013. – Вип. 125. – С. 16–21.

Нелюба А. Словотворчість незалежної України. 1991–2011 : словник / А. Нелюба. – Харків, 2012. – 156 с.

Русский язык в условиях языковой и культурной полифонии : Сб. науч. статей / под ред. В. В. Красных. – М. : Издательский центр «Азбуковник», 2011. – 374 с.

Ткаченко О. Мова і національна ментальність (Спроба сучасного синтезу) : [монографія] / Орест Ткаченко. – Київ : Грамота, 2006. – 240 с.

Успенский Б. Историко-филологические очерки / Борис Успенский. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 176 с.

Фіголь Н. Сучасні правописні дискусії / Н. Фіголь // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Вип. 22. – Київ, 2011. – С. 91– 95.

Франко І. Етимологія і фонетика в южноруській літературі / І. Франко // Франко І. Зібр. творів : у 50 тт. – Київ : Наукова думка, 1976–1986. – Т. 29. – С. 150–170.

Чортківський Р. Укрлатинка просто зі смаком [Електронний ресурс] / Р. Чортківський. – Режим доступу : http://latynka. tak.today/ukrlatynka-prosto-i-zi-smakom/

Шашкевич М. Азбука і абецадло / М. Шашкевич // Письменники Західної України 30–50-х років XIX ст. – Київ, 1965. – С. 113–120.

Штекенброк А. Лингвонационализм. Языковая рефлексия как посредник коллективной самоидентификации в Германии (1617–1945) (выдержки из книги) / А. Штекенброк // От лингвистики к мифу : Лингвистическая культурология в поисках «этнической семантики» : Сборник статей / сост. А. В. Павлова. – СПб. : Антология, 2013. – С. 62–94.

Якимчук Л. Абрикоси Донбасу / Л. Якимчук. – Львів, 2015. – С. 74–75.

A Cyrillic orthography for the Polish language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://steen.free.fr/cyrpol.

Kazaнжи Z. Якби я була / Z. Kazaнжи. – Львів : ВСЛ, 2014. – 236 с.