УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДНА БАГАТОМОВНА ФРАЗЕОГРАФІЯ: ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

Л. М. Корнієнко

Анотація


У статті розглядаються основні здобутки української перекладної багатомовної фразеографії другої половини ХХ – початку XXI ст. Увагу зосереджено на питаннях відбору і принципах лексикографування фразеологічних одиниць, структурних особливостях словникових статей, а також специфіці добору реєстру у досліджених фразеологічних словниках. Встановлено, що більшість фразеологізмів не має тотож-них відповідників, зокрема у мовах різної типологічної структури, тому для авторів сучасних перекладних фразеологічних словників актуалізуються питання прикладного значення словника й уміння укладачів відобразити специфіку фразеологічних систем зіставлюваних мов. У сучасній науковій теорії і практиці специфіка укладання українських перекладних багатомовних словників передбачає врахування проблем «неперекладності» фразеологізмів, інтерпретації семантико-стилістичних моментів у зіставлюваних мовах, досконалого володіння авторами кількома спорідненими чи неспорідненими мовами.

Ключові слова


фразеологічна одиниця; фразеологічний словник; перекладна фразеографія; принципи лексикографування; фразеологічні системи; споріднені і неспоріднені мови; українська лінгвістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосова Н. Н. Об английских фразеологических словарях // Лексикографический сборник, вып. VI. – М., 1963. – С. 87.

Бабкин А. М. Фразеология и лексикография // Вопросы фразеологии. – М. – Л., 1964. – С. 9–10.

Горецький П. Й. Методологічні принципи складання загальних двомовних перекладних словників // Лексикографіч-ний бюлетень, вип. І. – К., 1951. – С. 5–21.

Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : [монографія] / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вища школа, 1983. – 175 с.

Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. – М. : Государственное изд-во иностранных и национальных словарей, 1955. – 1455 с.

Прадід Ю. Ф. Перекладні фразеологічні словники в Україні // Ученые записки Таврического национального универси-тета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология». – Том 20 (59), № 1. – Симферополь, 2007. – С. 79–84.

Скрипник Л. Г. Культура усної і писемної мови // Мовознавство. – 1970. – № 5. – С. 58–66.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови : [монографія] / Л. Г. Скрипник. – К. : Наукова думка, 1973. – 280 с.

Старко В. Ф. Проблема авторитетності двомовних словників // Українська лексикографія в загальномовному контексті: теорія, практика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12–13 травня 2011 р.) / Відпов. ред. канд. філол. наук І. С. Гнатюк. – К., 2011. – С. 315–322.

Українська мова: енциклопедія / В. М. Русанівський (голова ред. кол.); НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні та ін. – вид. 3-тє, зі змінами і доп. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. – 856 с.