ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПОЛЬСЬКИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ ХХІ ст.

М. В. Ідзьо

Анотація


На матеріалі текстів сучасних польських мас-медіа 2001–2016 років проаналізовано функціонування власних назв, що відзначаються експресивністю на семантичному рівні. Для виникнення експресивного ефекту власних назв здійснюється перебудова компонентного складу їхньої семантичної структури. Важливим стає конотативний аспект власних назв та асоціативні нашарування, що актуалізуються у відповідному контексті з метою інтенсифікації конкретної інформації, важливої для автора тексту. Різновидом семантично-експресивних власних назв є конотативні оніми, які, як засвідчує аналіз, функціонують у текстах польських ЗМІ в межах визначених синтаксичних моделей. Окремим способом створення експресивного ефекту в медійних текстах є впровадження власних назв до компаративних конструкцій, унаслідок чого власні назви виконують роль показників характеристичних ознак описуваного денотата

Ключові слова


експресивність; власні назви; конотативні оніми; синтаксична модель; оніми-comparatum

Посилання


Дергач Д. В. Стилістика онімів в українських мас-медіа : [монографія] / Д. В. Дергач. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 270 с.

Дорогович Н. О. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40–50-х років ХХ століття : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Дорогович Наталія Омельянівна. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.

Зимовець Г. В. Семантичні особливості власних назв / Г. В. Зимовець // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2010. – С. 250–256.

Отин Е. С. Конотативна ономастична лексика / Е. С. Отин // Труды по языкознанию. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – С. 111–121.

Отин Е. С. Словарь коннотативных собстенных имен / Е. С. Отин. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 412 с.

Стишов О. А. Семантична модифікація власних назв / О. А. Стишов // Укр. мова. – 2005. – № 2. – С. 88–97.

Chlebda W. Polak przez mentalną mapą świata / W. Chlebda // Etnolingwistyka. – 2002. – № 14. – S. 9–26.

Nowakowska A. Porównanie frazeologiczne / A. Nowakowska // Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne / Pod red. S. Bąby, K. Skibskiego, M. Szczyszka. – Poznań, 2010. – S. 77–86.

Rutkowski M. Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji / Mariusz Rutkowski. – Ołsztyn. – 2007. – 275 s.

Skubalanka T. O ekspresywności języka / T. Skubalanka // «Annales» UMCS. – Vol 27, 8. – Lublin, 1972. – S. 123–135.

Wysoczański W. Językowy obraz świata w pórównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków / W. Wysoczański. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. – 2006. – 402 s.