ВІДСУБ’ЄКТНІ ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ «ЗАДОВОЛЬНЯТИ ПОБУТОВІ ПОТРЕБИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII ст.

О. Є. Заневич

Анотація


У розвідці проаналізовано відсуб’єктні зворотні дієслова із загальним значенням ‘задовольняти побутові потреби’, репрезентовані в пам’ятках української мови XVI–XVII ст. Із-поміж виявлених зворотних дієслів виокремлено такі типи: 1) зворотні дієслова інкорпорованого об’єкта – назв неістот, які включають семантику перехідного дієслова та об’єкта дії – назви неістот (тільки назви конкретної частини тіла суб’єкта); 2) зворотні дієслова інкорпорованого об’єкта – назв істот. Дієслова цього типу утворені від перехідних, що керують: а) одним або кількома прямими об’єктами, семантично обмеженими (назви неістот, зокрема назви частин тіла); б) прямими об’єктами, семантично необмеженими (назви неістот/істот); в) прямими об’єктами, семантично обмеженими (назви неістот) та необмеженими (назви істот).

Ключові слова


відсуб’єктні зворотні дієслова; назва істоти/неістоти; об’єкт дії; перехідні дієслова; постфікс -ся; суб’єкт дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Городенська К. Г. Зворотні дієслова / К. Г. Городенська // Українська мова. Енциклопедія / ред. кол. : В. М. Русанівсь-кий, О.О. Тараненко (співголови) та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2004. – C. 201.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

Каленич В. Одновалентні дієслівні предикати у двоскладних реченнях української мови / Володимир Каленич // Українська мова. – 2005. – № 3. – С. 46–53.

Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / М. В. Леонова. – К. : Вища школа, 1983. – 264 с.

Михайлик Р. П. Семантико-граматична структура дієслів на -ся в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Р. П. Михайлик. – К., 1995. – 19 с.

Русанівський В. Дієслово // Граматика української мови. Морфологія / О.К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Руса-нівський. – К. : Либідь, 1993. – С. 157–242.

Русанівський В. М. Структура українського дієслова / В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1971. – 315 с.

Словник іншомовних слів : тлумачення, словотворення та слововживання / С. Бибик, Г. Сюта ; за ред. С. Ярмоленко. – Харків : Фоліо, 2006. – 623 с.

Словник української мови : в 11-ти т. / [ред. кол. : І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском языке. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 247 с.

Янко-Триницкая Н. А. Процессы включения в лексике и словообразовании / Н. А. Янко-Триницкая // Развитие грам-матики и лексики современного русского языка / [под ред. И. П. Мучника, М. В. Панова]. – М. : Наука, 1964. – С. 18–35.