ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ В «ЛІНГВІСТИЧНОМУ АТЛАСІ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ПІВДЕННОЇ ДОНЕЧЧИНИ»

В. О. Дворянкін

Анотація


У статті розглянуто основні засади картографування в лінгвогеографічній праці, підготовленій на матеріалі номінацій рис людини в новожитніх українських східно-степових говірках Південної Донеччини. Висвітлено специфіку знаків, які використано в процесі створення різних типів лінгвістичних карт, а також у ході картографування різних структурних типів найменувань. Найголовніший ступінь протиставлень в атласі – лексичний, протиставлення другого ступеня – словотвірні. Укладений атлас об’єднує 95 лінгвістичних карт, серед яких лексичні, мотиваційні, семантичні, статистичні та зведена; уміщено легенди й коментарі до них. Діалектологічні карти свідчать про ареальне варіювання виявлених номінативних одиниць, ілюструють явища мінімальної диференціації та ареальної мозаїки. Вони є важливим джерелом для вивчення тенденцій просторової поведінки назв людини за зовнішніми ознаками та внутрішніми властивостями в українському східностеповому мовному ландшафті.

Ключові слова


українські східностепові говірки; лексика на позначення рис людини; антропономен; лінгвістичний (діалектологічний) атлас; лінгвістична карта; ареальна поведінка номінативних одиниць

Повний текст:

PDF

Посилання


Атлас української мови : у 3 т. / [ред. кол. : І. Г. Матвіяс, І. О. Варченко та ін.]. – Т. 3. Ч. 1 : Слобожанщина, Донеччина і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 1–36; 144 карти.

Дворянкін В. О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Дворянкін Віктор Олександрович. – К., 2006. – 369 с.

Дроботенко В. Ю. Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / В. Ю. Дроботенко. – Донецьк, 2001. – 23 с.

Загнітко Н. Г. Назви їжі, напоїв у східностепових говірках Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Г. Загнітко. – Донецьк, 2011. – 19 с.

Клименко Н. Б. Назви одягу в східностепових говірках Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Б. Клименко. – Донецьк, 2001. – 19 с.

Кушмет М. С. Сільськогосподарська лексика українських східностепових говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. С. Кушмет. – Донецьк, 2014. – 20 с.

Омельченко З. Л. Морфологическая структура восточностепных говоров Украины : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / З. Л. Омельченко. – Ужгород, 1985. – 25 с.

Сіденко Н. П. Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. П. Сіденко. – Донецьк, 2003. – 22 с.

Фроляк Л. Д. Ботаническая лексика украинских говоров Северного Приазовья : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Л. Д. Фроляк. – К., 1988. – 17 с.

Фроляк Л. Д. Українські східностепові говірки Донеччини : монографія / Л. Д. Фроляк. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 399 с.