ПИТАННЯ ЧАСТИНОМОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

О. В. Гордійчук

Анотація


У статті обґрунтовано підстави вивчення в межах абстрактної лексики одиниць з інших, крім іменника, граматичних класів. Традиційно в мовознавстві теорію щодо категорій абстрактного та конкретного наведено в розділі, присвяченому іменнику, а також на матеріалі іменника виконано більшість праць щодо опису абстрактної лексики української мови. Однак концепція розподілу слів на абстрактні і конкретні, запропонована А. Уфімцевою, яка розглядає характер денотативно-сигніфікативних відношень, дозволяє виявити, що одиниці з сигніфікативним характером значення, які дослідниця зараховує до абстрактної лексики, можна виявити серед слів різних граматичних класів (а саме – дієслова, прикметника, прислівника, займенника, сполуч-ника та прийменника). Таким чином вивчення особливостей абстрактного значення таких одиниць сприятиме створенню системного опису абстрактної лексики української мови

Ключові слова


абстрактна лексика; абстрактність; семантика; частини мови; лексикологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія / О. Безпояско, К. Городенська, В. Русанівський. – К. : Либідь, 1993. – 335 с.

Ковалик І. І. Слова з конкретним і абстрактним значенням / І. І. Ковалик // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 4. – С. 36–39.

Кошевая И. Г. Уровни языкового абстрагирования / И. Г. Кошевая. – К. : Изд-во Киевского ун-та, 1973. – 210 с.

Микитюк О. Р. Українські абстрактні іменники у загальновживаній і термінній лексиці : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / О. Р. Микитюк. – Державний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 1997.

Піскозуб З. Ф. «Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 «Романські мови» / З. Ф. Піскозуб. – К., 2003.

Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика ХІV – першої половини ХVІІ ст. / Л. М. Полюга. – К. : Наукова думка, 1991 – 240 с.

Попова Л. П. Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках : дис. ... канд наук : 10.02.02 «Російська мова» / Л. П. Попова. – К. : 2008.

Потебня. А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. – К. : СИНТО, 1993. – 192 с.

Теоретична морфологія української мови / ред. І. Р. Вихованець, К. С. Городенська. – К. : Пульсари, 2004. – 398 с.

Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили / Н. М. Тома. – Тернопіль : Астон, 2014. – 215 с.

Тома Н. М. До проблеми визначення абстрактної лексики / Н. М. Тома // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Вип. 34. – С. 288–292.

Українська мова: енциклопедія / [редкол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1974. – 205 с.