АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД У ПРАЦЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

В. А. Глущенко, К. А. Тищенко

Анотація


У статті проаналізовано структуру лінгвістичного методу. Визначено специфіку актуалізму як методу праць з лінгвістичної історіографії. Усебічно вивчено всі складові онтологічного, операційного та телеологічного компонентів актуалістичного методу. З’ясовано, що актуалістичний метод дає можливість за допомогою сучасних знань простежити розвиток об’єкта в минулому та передбачити майбутнє. З позиції сучасного легше збагнути історичне минуле. Сучасний, розвинений стан предмета дослідникові пізнати легше, ніж його минулий стан. Тому актуалізм є невід’ємною рисою наукового пізнання. Визначено, що актуалістичний підхід здійснюється як під час оцінювання історичного матеріалу, що вже існує, так і під час обробки виявленого. Історичні факти усвідомлюються з позиції сучасного знання або за аналогією з тим, що відбувалося в інших країнах, з іншими народами. Це дозволяє глибоко проаналізувати соцiальні явища минулих епох. Структура iсторичного дослiдження має певну схему, згiдно з якою виокремленi «слiди минулого» пiдлягають аналiзу й iнтерпретацiї на основi сучасних знань про процеси й закономiрностi, що ними керують. Доведено доцільність застосування методу актуалізму в лінгвоісторіографічних дослідженнях, зокрема в працях з історії українського мовознавства.

Ключові слова


лінгвістичний метод; актуалістичний метод; метод; принцип; підхід; процедура

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамічева О. М. Теорія і практика молодограматизму в українському і російському мовознавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Олена Миколаївна Абрамічева. – Донецьк, 2005. – 20 с.

Вернадский В. И. Очерки и речи / В. И. Вернадский. – Петроград, 1922. – Вып. 2. – 123 с.

Глущенко В. А. Гомогенные и гетерогенные теории лингвистического метода // Теоретические и прикладные аспекты исследования языков мира : симпозиум ХІ (ч. 1) : материалы VII Международного конгресса «Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество». 14–18 октября 2013 г. – Пятигорск : ПГЛУ, 2013. – С. 67–73.

Глущенко В. А. Лінгвістичний метод: сучасні концепції / Глущенко В. А. // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 195. Вип. 183. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 17–20.

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / Глущенко В. А. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. – 222 c.

Глущенко В. А. Про актуалістичний метод у лінгвістичних дослідженнях / Глущенко В. А., Тищенко К. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія / [за заг. ред. проф. І. В. Ступака]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015 – Вип. 14. – С. 116–118.

Голуб О. М. Лінгвістична спадщина П. О. Бузука в сучасному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Олена Михайлівна Голуб. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Жихарєва О. Л. Проблема походження східнослов’янських мов у мовознавстві ХІХ ст. – 20–30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Ольга Леонідівна Жихарєва. – Донецьк, 2004. – 22 с.

Кузнецова Н. И. Наука в ее истории (методологические проблемы) / Кузнецова Н. И. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 224 с. – М. : Наука, 1982. – 127 с.

Овчаренко В. М. Теорія «родовідного дерева» та «хвильова теорія» в українському мовознавстві (XIX ст. – 20-х–30-х рр. XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Вадим Миколайович Овчаренко. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Подкорытов Г. А. О природе научного метода / Геннадий Алексеевич Подкорытов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 224 с.

Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания : опыт логико-методологического анализа / Постовалова В. И. – М. : Наука, 1978. – 203 с.

Приступа Т. І. Історія морфологічних явищ східнослов’янських мов в українському і російському мовознавстві 70-х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Тетяна Іванівна Приступа. – Донецьк, 2013. – 20 с.

Рябініна І. М. Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / Ірина Миколаївна Рябініна. – Донецьк, 2007. – 20 с.

Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства : материалы к курсам языко-знания / Смирницкий А. И. / под общ. ред. В. А. Звегинцева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1955. – 58 с.

Тищенко К. А. Історія української мови в науковій концепції А. Ю. Кримського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Катерина Анатоліївна Тищенко. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Фельчак О. О. Питання походження української мови: лінгвоісторіографічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Олександра Олександрівна Фельчак. – Донецьк, 2011. – 20 с.

Французова Н. П. Исторический метод в научном познании (вопросы методологии и логики исторического исследования) / Французова Н. П. – М. : Мысль, 1972. – 303 с.

Glushchenko V. Method Structure in Russian and Ukrainian Linguistic Tradition // Collected Articles of the 3rd International Linguistics Conference (Taganrog, Russia) / edited by G. T. Polenova and T. G. Klikushina. – Newcastle upon Tyne, 2014. – P. 293–300.