КОНЦЕПЦІЯ ФОНЕТИЧНОГО ЗАКОНУ В СТУДІЯХ В. К. ЖУРАВЛЬОВА

В. А. Глущенко, А. С. Орел

Анотація


У статті подано лінгвоісторіографічний аналіз поглядів мовознавців ХІХ–ХХ ст. щодо поняття та механізму дії фонетичних законів у звуковій системі мови у світлі сучасних фонологічних уявлень. Увагу зосереджено на теорії видатного російського лінгвіста В. К. Журавльова, який обґрунтував важливість відкриття фонетичного закону та необхідність установлення відповідних фонетичних законів в історичні періоди розвитку фонетичної системи мови. Відкриття формули фонетичного закону є беззаперечною заслугою В. К. Журавльова, результатом опрацювання та переосмис-лення наукової спадщини попередників. У публікації проаналізовано також тези мово-знавця щодо необхідності врахування тісного взаємозв’язку синхронії та діахронії. Такий погляд на розвиток системи мови надав розуміння необхідності реконструювання фонетичних законів алофонного варіювання під час вивчення історії фонетичної системи мови. Висвітлено провідні для концепції В. К. Журавльова тези щодо зв’язку фонетичного та фонологічного аспектів вивчення мови

Ключові слова


фонетична система мови; синхронія; діахронія; фонетичний закон; алофонне варіювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Березин Ф. М. Русское языкознание конца XIX – начала XX вв. / отв. ред. Ф. П. Филин / Березин Ф. М. – М. : Наука, 1976. – 366 с.

Бурмистрович Ю. Я. Важнейшие концепции современной русистики : [учебное пособие для филологов высших учебных заведений] / Ю. Я. Бурмистрович. – Абакан : Изд-во Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 216 с.

Бурмистрович Ю. Я. Законы фонетические и законы фонематические // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Серия: Языкознание / Ю. Я. Бурмистрович. – Абакан, 2002. – Вып.

– С. 5–11.

Бурмистрович Ю. Я. Законы фонетические и законы фонематические: суть тех и других / Ю. Я. Бурмистрович // Slavia časopis pro slovanskou filologii. – 1950. – Ročnik 76. – 2007. – С. 129–141.

Бурмистрович Ю. Я. Найти пропавший век!: Очерки по истории славянского исторического языкознания : [учебное пособие для филологов высших учебных заведений] / Бурмистрович Юрий Яковлевич. – Абакан : Изд-во Хакасского государственного ун-та, 2006. – 59 с.

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-і рр. ХІХ ст. – 20-і рр. ХХ ст.) / Глущенко В. А. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні / відп. ред. О. Б. Ткаченко. – Донецьк, 1998. – 222 с.

Журавлёв В. К. Диахроническая фонология / В. К. Журавлёв. – М. : Наука, 1986. – 232 с.

Журавлёв В. К. Постулат непреложности фонетических законов и современная компаративистика / Журавлёв В. К. // Вопр. языкознания. – 1986. – № 4. – С. 27–36.

Поливанов Е. Д. Лекции по введению в языкознание и общей фонетике (1923) / Поливанов Е. Д. // Избранные труды по восточному и общему языкознанию / Поливанов Е. Д. – М. : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. – С. 238–270.

Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / ред. А. Корнійчук / Соссюр Ф. де. – К. : Основи, 1998. – 324 c.

Топоров В. Н. И. А. Бодуэн де Куртенэ и развитие фонологии / В. Н. Топоров // И. А. Бодуэн де Куртенэ [1845–1929]. (К тридцатилетию со дня смерти). – [Доклады научной сессии] / отв. ред. С. Б. Бернштейн. – М. : Изд-во АНСССР, 1960. – С. 28–36.