ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПОШИРЮВАЧІВ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ

О. Д. Воробець

Анотація


Стаття продовжує цикл статей присвячених дослідженню теоретичного, практичного й міжкатегорійного статусу поширювачів структурно-семантичної моделі речення. Інтерпретовано місце й роль функціональної транспозиції компонентів поширювального характеру в процесі формування значеннєвої концепції реченнєвої одиниці в цілому, враховуючи модельовану і змінну семантику при трансформаційних репрезентаціях. Проаналізовано транспозиційні інтенції поширювачів у структурі речення з огляду на їхню семантику та функціональну неоднозначність. Доведено необхідність врахування функціональної транспозиції поширювачів під час вивчення й аналізу їхньої природи як повноцінних та конкурентоздатних синтаксичних одиниць.

Ключові слова


мова; поширювач; категорія; транспозиція; функціональна транспозиція; семантична транспозиція; система; парадигма; семантика; функція; речення; семантична структура речення

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы : [монография] / Н. Д. Арутюнова. – 3-е изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 383 с.

Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли ; пер. с франц. – М. : Изд-во иностр. лит., 1955. – 416 с.

Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення : [монографія] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1983. – 219 с.

Воробець О. Д. Категорійний статус поширювачів структурної моделі речення / О. Д. Воробець // Ukrajinistika: minulost, pritomnost, budoucnost III. Jazyk : [колективна монографія]. – Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. – С. 133–140.

Воробець О. Д. Мультивекторність предикації поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов / О. Д. Воробець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: збірник наукових праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – С. 104–107.

Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція в сучасній українській літературній мові / А.Ю. Габай. – К. : Ін-т укр. мови ; Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 232 с.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. – М. : Добросвет, 2000. – 832 с.

Городенська К.Г. Морфологізація транспозиційних переходів слів / К.Г. Городенська // Теоретичні проблеми граматики. – Донецьк : ДонДУ, 1995. – С. 51–61.

Гуйванюк Н. В. Слово – Речення – Текст : Вибрані праці / Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 664 с.

Гуйванюк Н. В. Функціональна транспозиція в синтаксисі / Н. В. Гуйванюк // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. / уклад. А. Загнітко (наук. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Вип. 7. – С. 85−91.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису : [монографія] / А. П. Загнітко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 294 с.

Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов : [монографія] / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – К. ; Івано-Франківськ ; Варшава, 2015. – 316 с.

Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: [монографія] / Н. М. Костусяк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 452 с.

Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: материалы к трансформационной грамматике русского языка / Е. В. Падучева. – М. : Наука, 1974. – 292 с.

Предикат у структурі речення : [монографія] / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – К. ; Івано-Франківськ ; Варшава : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 408 с.

Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика) / Ю. С. Степанов ; под ред. Ю. Н. Караулова. – 2-е изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 360 с.

Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер ; пер. с фр. И. М. Богуславского, Л. И. Лухт, Б. П. Нарумова, С. Л. Сохно. – М. : Прогресс, 1988. – 656 с.

Українська мова: Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.