ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Л. О. Багнюк

Анотація


Статтю присвячено вивченню науково-технічної термінології на основі аналізу прози І. Франка «Бориславського циклу» крізь призму лексико-семантичного рівня української мови. Цінним є доведення, що термінологічна лексика має велике значення для науково-виробничої комунікації; сприяє її інтелектуалізації, полегшує процес засвоєння знань та їх реалізації у майбутній фаховій діяльності. Адже термінологія нафтогазової промисловості є відкритою системою спеціальних найменувань, що відображає сукупність понять відповідної галузі. Перебуваючи під постійним впливом літературної мови, частиною якої вона є, та системи понять нафтогазової промисловості, аналізована терміносистема постійно еволюціонує і розширює свій функціональний статус

Ключові слова


термін; термінологія; професійні слова; лексика; фахова діяльність; дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Головій О. М. Проблема реалізму в теоретично-критичній рецепції І. Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 12. – С. 25–31. – Філологічні науки. Літературознавство.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття / Роман Голод. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 284 с.

Денисюк І. О. Новаторство новелістики Івана Франка в контексті світової літератури / І. О. Денисюк // Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. – К., 1990. – С. 262. – Кп.1.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Денисюк. – Львів, 1999. – 278 с.

Дорошенко С. М. Формулювання та розвиток української термінології нафтогазової промисловості: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / С. М. Дорошенко; Національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова. – К. : 2004. – 22 с.

Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка / О. Новоставська // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – С. 274–282. – Вип. 46. – Ч. 1. – (Серія філологічна).

Онуфрієнко Г. С. Історія українського термінотворення / Г. С. Онуфрієнко // Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : [навч. пос.]. – К. : Центер навч. л-ри, 2006. – С. 52 – 61.

Сербенська О. Мовний світ Івана Франка: статті, роздуми, матеріали / О. Сербенська. – Львів, 2006. – 372 с.

Сербенська О. Соціологічні засади Івана Франка / О. Сербенська // Вісник НТШ. – 2006. – Ч. 35. – С. 13–27.

Тихолоз Б. Таємниця Франкові величі / Б. Тихолоз // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 47.

Франко І. Я. Повне зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. – К. : Наукова думка. – 1976–1986. – Т.Т. 14, 15, 18, 21, 26, 29, 34, 35, 40, 41, 45.

Франко І. Я. Борислав сміється; Boa constrictor: повісті / І. Я. Франко; упоряд. М. Гончарука. – К. : Дніпро, 1981. – 397 с.

Ціхоцький І. Мовні профілі «Бориславських студій» (Виробнича лексика у франковому ідіолекті) / І. Ціхоцький // Українське літературознавство: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 68. – С. 237–246.

Ціхоцький І. Мовна проза Івана Франка (Стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Львів, 2006. – 280 с.

Чопик Р. Ессе Номо: добра звістка від Івана Франка / Р. Чопик. – Львів, 2002. – 232 с.