ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

І. М. Бабій

Анотація


Стаття присвячена розгляду лексики на позначення запаху у сучасній українській мові. Мета пропонованої праці полягала у здійсненні характеристики семантики та способів вираження одоративів, аналізу семантичний і прагматичних особливостей назв запахів у художньому мовленні. Дослідження виконано на матеріалі малої прози Аркадія Любченка. У статті здійснено семантичну класифікацію одоративів, розглянуто їх граматичне вираження та стилістичну роль. Виявлено, що у творах А. Любченка запах найчастіше передають іменники та дієслова. Усі одоративи поділено на кілька семантич-них груп: запахи природи (квітів, трав, фруктів тощо), запахи людей, тварин, житла, предметів побуту, їжі, напоїв, абстрактних назв та ін. Найменування запахів створю-ють цікаві конкретно-чуттєві образи в естетичній системі образотворення письмен-ника. Крім зображальної функції, запахові номінації часто виконують емоційно-експресивну роль.

Ключові слова


запах; назва запаху; одоративна лексика; одоратив; одоративна номінація; номінація запаху; запаховий образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Дятчук В. В. Як передається в мові відчуття запаху / В. В. Дятчук // Культура слова. – Вип. 15. – К. : Наук. думка, 1978. – С. 35–42.

Дятчук В. В., Пустовіт Л. О. Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови / В. В. Дятчук, Л. О. Пустовіт. – К. : Наук. думка, 1983. – 156 с.

Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – Кн. 1. / За ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – 464 с.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп./ І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 423 с.

Любченко А. Вибрані твори / А. Любченко. – К. : Смолоскип, 1999. – 520 с.

Ставицька Л. Стать крізь призму запаху / Л. Ставицька // Вісн. Львів нац. ун-ту. – 2006. – Сер. філол. – Вип. 38: У 2 ч. – Ч. 2. – С. 72–78.

Ткачук М. П. Українська література ХХ століття. Монографія / М. П. Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – 608 с.