Наукові праці. Філологія. Мовознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства: дослідження функціонування і становлення слов'янських та германських мов, структурної типології мов, лінгвістичної прагматики, термінознавства і термінотворення, лексичних запозичень, мовної картини світу.

ISSN 2310-9858 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук
(Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.
Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Матвєєва Н. П., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 252, № 240 (2015)

Зміст

Статті

ДИСКУРСИВНИЙ МАРКЕР – ХЕДЖ YOU KNOW (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ІНТЕРВ’Ю) PDF
Г. Ю. Цапро
СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВА З ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЮ СЕМАНТИКОЮ СТАТИВНОСТІ, ПАСИВНОСТІ ТА ПЕРФЕКТНОСТІ PDF
Ю. О. Голоцукова
КІЛЬКА СЛІВ ПРО ІМЕННИКОВУ ОМОНІМІЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
О. М. Демська
СЛОВА ТА ЇХНІ СМИСЛИ PDF
Р. І. Дудок, Р. С. Помірко
ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМПОЗИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК PDF
В. А. Єфименко
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ СТАТЕЙ ПОЧАТКУ ХХ СТ. З ОГЛЯДУ НА ЇЇ СЛОВОТВІРНУ СТРУКТУРУ ТА ПОХОДЖЕННЯ PDF
Руслана Тарасівна Жангазінова
ОСОБЛИВОСТІ НАГОЛОШУВАННЯ ДІЄСЛІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ БУЗЬКО-ІНГУЛЬСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ PDF
А. А. Зинякова
ТРАДИЦІЙНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯДИ НА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇЇ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Н. М. Івкова
КОНТАМІНАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОДИФІКАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ PDF
В. А. Карпюк
СПИСОК ДІЙОВИХ ОСІБ ЯК ВИЯВ ЗОВНІШНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ П’ЄСІ PDF
В. В. Корольова
СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ПАРАДИГМИ ПРИСЛІВНИКІВ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ТЕКСТІ PDF (Русский)
С. В. Короткова
ІДІОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ PDF (English)
М. I. Kuznetsov
ГРАМАТИЧНА ОМОНІМІЯ ПРИЙМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ PDF
І. В. Мейзерська
СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ МОВНИХ АКТІВ, ЩО ВИРАЖАЮТЬ СПОНУКАННЯ PDF (English)
S. V. Miasoiedova
СИНОНІМІЧНА АТРАКЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ) PDF
Ю. С. Полтавець
СЛОВНИК-ТЕЗАУРУС ТЕРМІНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ: ПОНЯТТЯ «ЦІНА» PDF
О. Ю. Радченко
НОМІНУВАННЯ ОСІБ У ВОЯЦЬКОМУ АРҐО: СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА PDF
Є. О. Редько
ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ ЗОРОВИХ СЕНСОРНИХ ВІДЧУТТІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ PDF
Т. Ф. Семашко
МЕТАФОРИЧНІ МОДЕЛІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТАЄМНИЦІ В КАРТИНІ СВІТУ НОСІЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
К. С. Стрельченко
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ PDF
О. Г. Тулузакова
РЕФЛЕКСИВНІ АВТОКАУЗАТИВИ В ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Н. О. Щербій