Наукові праці. Філологія. Мовознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства: дослідження функціонування і становлення слов'янських та германських мов, структурної типології мов, лінгвістичної прагматики, термінознавства і термінотворення, лексичних запозичень, мовної картини світу.

ISSN 2310-9858 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук
(Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.
Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Матвєєва Н. П., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 255, № 243 (2015)

Зміст

Статті

ІСТОРІЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ ПРИСЛІВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Є. В. Богданова
ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ В ПОНЯТТЯХ МОВНОЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИН СВІТУ (ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ЛІНГВІСТІВ) PDF
Н. А. Гайдук
СЕМАНТИЧНІ ЗМІЩЕННЯ ГУСТАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ КНИГИ МАРІЇ МАТІОС «КУЛІНАРНІ ФІҐЛІ») PDF
К. Ю. Гладченко
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ ОРИГІНАЛУ ТА ПЕРЕКЛАДАХ НА ОСНОВІ НОВЕЛИ С. ЦВЕЙГА «BRIEF EINER UNBEKANNTEN» PDF
Л. О. Гончаренко, А. С. Кичата
ГЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ ЯК ЯВИЩА В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ PDF
І. В. Дорохіна
ПЕРЕКЛАД І ЛОКАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. В. Єлісєєва
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛОРАТИВУ «ЧЕРВОНИЙ» У БОЛГАРСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ (НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРУ БОЛГАР С. ТЕРНІВКА, УКРАЇНА) PDF (Русский)
О. Д. Колот
ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ PDF
Н. В. Космацька
КОНЦЕПТ-ІДЕЯ ЯК СПОСІБ КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Н. В. Коч, Н. І. Василькова
СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС PDF
О. В. Крутоголова
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ ПЛОЩИНІ PDF
А. В. Ніколаєв
СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИНТАКСИЧНОГО ПРОСТОРУ АНГЛОМОВНОЇ ПОЕТИЧНОЇ ДРАМИ PDF
А. К. Олімська
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО СКЛАДНИКА ПОЕЗІЙ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ PDF
А. І. Покулевська
ОСОБЛИВОСТІ АКЦЕНТУАЦІЇ ЧИСЛІВНИКІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ І ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ТА МОСКОВСЬКОГО ВИДАНЬ «ГРАМАТИКИ» М. СМОТРИЦЬКОГО 1619 ТА 1648 рр.) PDF
А. Ю. Полуектова
ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКІВ У ДАВНІХ ГРАМАТИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (XVI СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) PDF
В. М. Понкратова
ПРАГМАТИКА АНТОНІМІЇ ДЕЙКСИСУ PDF
К. В. Тараненко
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ PDF
О. Г. Тулузакова
ПРИЧИНИ АМОРФІЗАЦІЙНИХ ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ АДВЕРБІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СИНТЕТИЧНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ, АНАЛІТИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) PDF
В. О. Фомічова
АКЦЕНТУАЦІЯ ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» PDF
О. С. Шестопал
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОНОМАСТИКИ PDF
М. О. Вінтонів