Наукові праці. Філологія. Мовознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства: дослідження функціонування і становлення слов'янських та германських мов, структурної типології мов, лінгвістичної прагматики, термінознавства і термінотворення, лексичних запозичень, мовної картини світу.

ISSN 2310-9858 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук
(Наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.
Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Матвєєва Н. П., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 278, № 266 (2016)

Зміст

Статті

МОВНА ГРА НА САЙТАХ НОВИН ЯК СПОСІБ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЧИТАЧІВ PDF
Н. В. Акімова
ОДОРАТИВНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
І. М. Бабій
ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Л. О. Багнюк
ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ПОШИРЮВАЧІВ СЕМАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ PDF
О. Д. Воробець
КОНЦЕПЦІЯ ФОНЕТИЧНОГО ЗАКОНУ В СТУДІЯХ В. К. ЖУРАВЛЬОВА PDF
В. А. Глущенко, А. С. Орел
АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД У ПРАЦЯХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА PDF
В. А. Глущенко, К. А. Тищенко
ПИТАННЯ ЧАСТИНОМОВНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
О. В. Гордійчук
ПРИНЦИПИ КАРТОГРАФУВАННЯ В «ЛІНГВІСТИЧНОМУ АТЛАСІ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРКАХ ПІВДЕННОЇ ДОНЕЧЧИНИ» PDF
В. О. Дворянкін
ВІДСУБ’ЄКТНІ ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ «ЗАДОВОЛЬНЯТИ ПОБУТОВІ ПОТРЕБИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII ст. PDF
О. Є. Заневич
ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНО-ЕКСПРЕСИВНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПОЛЬСЬКИХ МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ ХХІ ст.
М. В. Ідзьо
УКРАЇНСЬКА ПЕРЕКЛАДНА БАГАТОМОВНА ФРАЗЕОГРАФІЯ: ІСТОРІЯ ПИТАННЯ PDF
Л. М. Корнієнко
ГРАФІЧНІ СИСТЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ: ВЗАЄМОВПЛИВ ТА ПРАГМАТИКА PDF
Т. А. Космеда, Л. І. Соболь
СИСТЕМА РЕМАРОК У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ СЛОВНИКУ ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА PDF
О. М. Лось
СИМВОЛІКА БОЛГАРСЬКИХ НАЗВ САДОВО-ГОРОДНІХ РОСЛИН У ЛІНГВОЕТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ PDF
О. В. Малаш
ОНОМАСТИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
О. А. Мороз
ПЕРШИЙ ПОВНИЙ ПЕРЕКЛАД БІБЛІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИДАННЯ PDF
Т. В. Мороз
ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
Г. Я. Намачинська
ТЕКСТОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЛАСНИХ НАЗВ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ PDF
С. В. Насакіна
АКСІОЛОГІЧНО МАРКОВАНІ КОМПОЗИТНІ ПРИКМЕТНИКИ/ІМЕННИКИ З НЕГАТИВНОЮ СЕМАНТИЗАЦІЄЮ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЗЛО, ГРІХ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Л. С. Ніколаєнко
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРЦЕЛЬОВАНИХ СТРУКТУР PDF
Л. С. Островська
ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ЛІНГВІСТІВ 30-х рр. ХХ ст. НА ПРОЦЕДУРУ ЛІНГВІСТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ PDF
О. В. Піскунов
МОРФОНЕМА І МОРФОНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
С. С. Пономаренко
ПОНЯТТЯ ЦІННОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ Й ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТАХ PDF
Я. О. Саламатіна
ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРУ МОВИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. PDF
В. В. Святченко
ТРАНСОНІМІЗАЦІЯ ЗООНІМІВ У СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕРГОНІМІКОН PDF
О. М. Сидоренко
СУБ’ЄКТ ОЦІНКИ ЯК СКЛАДНИК ОБРАЗУ СВЯТА В РАДЯНСЬКІЙ І СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ PDF
Ю. В. Ткаченко
СУФІКСАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ КОРЕНЕВОЮ АКЦЕНТУАЦІЄЮ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» PDF
О. С. Шестопал
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ В ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ століття: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
О. В. Шульган
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ МАРКЕРИ ВПЛИВУ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНИХ СУБКОДІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ PDF
О. В. Щербак